Od 8 lat S.T.P. Dialog organizuje KOSZALIŃSKIE OGÓLNOPOLSKIE DNI MONODRAMU - DEBIUTY "Strzała Północy"

FESTIWAL DEBIUTÓW W MONODRAMIE

"Strzała Północy"

2021

Zarząd Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog” w Koszalinie ogłasza, że do

15 sierpnia 2021 roku przyjmowane są zgłoszenia do turnieju

9. FESTIWALU DEBIUTÓW W MONODRAMIE „Strzała Północy 2021”.

Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego. Turniej ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.  Mogą brać w nim udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji. Zapraszamy debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery.

Poniżej zamieszczamy Regulamin turnieju i link do karty zgłoszenia.

Dyrektor: Marek Kołowski

 

 

 

 

 

 


 

9. KOSZALIŃSKIE OGÓLNOPOLSKIE DNI MONODRAMU - DEBIUTY "Strzała Północy 2021"

Organizatorem Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu - Debiuty jest Stowarzyszenie Teatr
Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie we współpracy z Urzędem Miejskim, Bałtyckim Teatrem
Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego, Muzeum, Centrum Kultury 105 i Polskim Radiem Koszalin.
Festiwal odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 roku. Festiwal ma formę turnieju. Jego zasady
zawarte są w regulaminie ustanowionym przez powołaną przez organizatora radę artystyczną.

REGULAMIN TURNIEJU MONODRAMÓW - DEBIUTY


1. Turniej debiutów rozegrany zostanie w dniach 8-10 października 2021 roku na kilku scenach:
Domku Kata - tj. siedzibie Teatru Propozycji "Dialog" (ul. Grodzka 3), Centrum Kultury 105 (ul. Zwycięstwa 105)
Małej Scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie (Plac Teatralny 1).
2. Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w
monodramie w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub)
choreograficznego.
3. Turniej debiutów ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.
4. W turnieju mogę brać udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji.
5. Do turnieju mogą być zgłoszone debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery.
Turniej jest miejscem prezentacji monodramów wznowionych.
6. Rada artystyczna spośród zgłoszonych do turnieju przedstawień zakwalifikuje do turnieju: sześć
spektakli.
7. Łączna pula nagród wynosi 8.000 tyś zł. W tym nagrody rzeczowe.
8. Rada artystyczna ogłosi werdykt po uprzednim zapoznaniu się z oceną jury publiczności i po sporządzeniu protokołu wręczy wyróżnionym artystom nagrody.
9. Niezależnie od werdyktu publicznego rada artystyczna przyzna statuetkę "Strzałę Północy 2021" artyście, który zdaniem rady w sposób szczególny zasługuje na wyróżnienie. Rada przyznaje także
inne wyróżnienia specjalne: "Nagrodę Honorową" za udział w festiwalu i Dyplom "Uwaga Nadzieja"
dla pojawiającego się talentu.

Postanowienia szczegółowe:
10. Do udziału w turnieju Rada Artystyczna kwalifikuje monodramy na podstawie karty zgłoszenia
oraz nagrania spektaklu. Udostępnienie zgłoszenia do udziału w festiwalu następuje drogą elektroniczną na adres email: biuroteatrudialog@gmail.com lub drogą pocztową pod adres:
Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3
W zgłoszeniu należy przesłać:
kartę zgłoszenia wraz z linkiem do nagrania spektaklu np. wygenerowanym w We Transfer, w formacie DVD, Video – CD, AVI lub MP4 lub linkiem zamieszczonym na kanale You Tube lub przesłania zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową: do karty zgłoszenia należy wówczas dołączyć nagranie spektaklu na nośniku elektronicznym.
11. Zgłoszenia monodramu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2021 roku
z dopiskiem "Debiuty"
12. Przesyłka powinna zawierać: - wypełnioną kartę zgłoszenia - płytę DVD z rejestracją spektaklu,
link (rejestracja przedstawienia z jednej kamery ustawiona na statywie w światłach scenicznych) -
rider spektaklu - materiały reklamowe.
13. Do 5 września 2021 roku teatry zostaną powiadomione o decyzji rady artystycznej i w porozumieniu

z przedstawicielem każdego z zakwalifikowanych do konkursu teatrów, zostaną ustalone szczegóły przyjazdu, godzina próby i prezentacji spektaklu.
14. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju nocleg dla dwóch osób (aktor i osoba obsługująca spektakl) na dwa dni festiwalu
15. Organizator nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem uczestników turnieju i ich sprzętu.
Teatry oraz twórcy zaproszeni do udziału w turnieju (prócz zwycięzcy), nie otrzymują wynagrodzenia.
16. Zaproszone do turnieju teatry będą pod opieką wolontariuszy.
17. Prezentacje przedstawień będą odbywały się w salach o następujących parametrach:
1. Domek Kata - scena bez kieszeni, wyciągów o wymiarach 8 m szerokości, 4 m głęboka, 3,5 m wysoka do stropu technicznego, podniesiona nad poziom widowni 40 cm. - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara i kulisy - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - pianino - garderoba - widownia na 120 osób
2. Sala Kameralna Centrum Kultury 105 - scena 8x4 m (0,5-1 m wysokości) z możliwą mobilnością -
czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 120-160 osób
3. Mała Scena Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - scena 5x4 m (3,40 m wysokości), drewniana -
czarne otoczenie sceny - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba -
widownia na 70 osób
W czasie potrzebnym do przygotowania, prezentacji i demontażu spektaklu scena wraz z obsługą pozostaje do dyspozycji prezentującego się teatru. Nie zapewnia się elementów scenograficznych.
W przypadku spektaklu wymagającego innego usytuowania przestrzennego niż tradycyjnie na scenie,
prosimy o opis potrzeb w Karcie Zgłoszenia.

Postanowienia końcowe:
18. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą teatry prezentujące swoje spektakle w turnieju.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania festiwalu
20. Organizator zastrzega sobie także prawo do bezpośredniego zaproszenia teatru do udziału w turnieju oraz prawo do odwołania turnieju lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
21. Z udziału w turnieju wyłączone są teatry dziecięce.
22. Profesjonalne jury powołane przez zarząd STP „Dialog" dokona wyboru najlepszego monodramu.
Wsparcie programowe festiwalu: Ewa Wycichowska - Polski Teatr Tańca w Poznaniu i Janusz Kukuła -
Teatr Polskiego Radia w Warszawie, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
23. Autorem statuetki "Strzała Północy" jest łódzka rzeźbiarka Maria Hempel-Dyblik.
24. Patron medialny: Polskie Radio Koszalin.
25. Protokół rady artystycznej kończy formalną część turnieju. Spory wynikłe w czasie przeprowadzanego turnieju nie będą rozpatrywane po jego zakończeniu.
26. Nadzór nad imprezą sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
27. Bieżące informacje o Koszaliński Dniach Monodramu oraz Turnieju Debiutów będą dostępne w biurze organizatora i publikowane na stronie internetowej organizatora.
28. Biuro Festiwalu czynne pn. - pt. 10.00 - 14.00.


Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3, tel. (094) 342 52 96
m.kolowski@interia.eu


Protokół z obrad Rady Artystycznej Festiwalu Debiutów w Monodramie „ Strzała Północy 2020”

W dniu 10 października 2020 roku Rada Artystyczna 8.Festiwalu Debiutów w Monodramie „Strzała Północy 2020” w składzie:

Barbara Dziekan-Vajda (przewodnicząca)

Agnieszka Przepiórska

Zdzisław Derebecki

Marek Kołowski

po obejrzeniu 6 turniejowych monodramów: 3 z udziałem widowni oraz 3 w wersji audio-video ( z powodu pandemii koronawirusa) postanowiło przyznać:

1. Statuetkę „Strzała Północy 2020” za osobistą wypowiedź artystyczną i odważną formę sceniczną panu Radosławowi Lisowi za choreomonodram pt. „ Don Lis” (nagroda finansowa)

2. Dwie równorzędne nagrody aktorskie za debiut w monodramie przyznano pani Ernestynie Winnickiej z Teatru Żydowskiego w Warszawie za spektakl „Balkon Goldy” oraz panu Michałowi Breitenwaldowi za spektakl „Witkacy 1939”. ( nagrody finansowe)

3. Rada Artystyczna przyznała wyróżnienie w kategorii debiut dramaturgiczny panu Łukaszowi Staniszewskiemu za tekst do spektaklu „Słoń” w wykonaniu pana Dariusza Siastacza.

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom za udział w festiwalu za dostarczenie wielu artystycznych wrażeń w tym szczególnie trudnym czasie pandemii.

Barbara Dziekan-Vajda (przewodnicząca), Agnieszka Przepiórska, Zdzisław Derebecki, Marek Kołowski

Na tym protokół zakończono.

Koszalin,10 października 2020 roku.

Strzała Północy 2021 BMP.jpg