top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Stowarzyszenie Teatr Propozycji DIALOG im. Henryki Rodkiewicz z siedzibą w Koszalinie ul. Grodzka 3, NIP: 669-050-43-12, REGON: 000810673, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000128346, Organizacja Pożytku Publicznego (zwanym dalej „Administratorem”)    

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na stronie www TeatrDialog.pl przy rezerwacjach telefonicznych, bezpośrednich i e-mailowych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:

 • kontakt pisemny na adres: Stowarzyszenie Teatr Propozycji DIALOG im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie ul. Grodzka 3, 75-002 Koszalin

 • kontakt e-mailowy pod adresem: e-mail: biuroteatrudialog@gmail.com

 • kontakt telefoniczny: 94 342-52-96
  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
  Administrator udostępni Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: pracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT.
    

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.TeatrDialog.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności,

 • obsługi zwrotu płatności,

 • obsługi skierowanych do nas zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy),

 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań promocyjno-marketingowych dotyczących wydarzeń i akcji społecznych,

 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności, za odrębną zgodą - przez e-mail oraz telefon,

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania   zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,

 • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności do Biura Teatru oraz przez formularz kontaktowy             w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,

 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych oraz innych działań kulturalno–edukacyjnych,

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,

Po wyrażeniu na to odrębnej zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe także w innych celach, jak:

 • zapisywania danych w plikach cookies,

 • dostarczanie Repertuaru Teatru,

 • informacja o odwołanych wydarzeniach organizowanych przez TEATR

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej na adres Administratora: Stowarzyszenie Teatr Propozycji DIALOG im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie ul. Grodzka 3, 75-002 Koszalin lub w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuroteatrudialog@gmail.com. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.

 

Zakres podawanych danych osobowych

Wymóg podania danych osobowych związany jest z zawarciem z Państwem umowy oraz jej wykonaniem (świadczeniem usługi). Zakres danych obejmuje:

 • adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć                z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwe przez Państwa korzystanie z naszych usług on-line.

 

Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego „RODO”), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,                a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: w razie zauważenia, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Mają też Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym  jest Generalny  Inspektor Ochrony Danych  Osobowych  (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, można skorzystać gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Państwa dane osobowe udostępniamy Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,  zapewniającym usługi płatnicze lub przeprowadzających audyty. Możemy też przekazać Państwa dane osobowe   organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu wydarzenia, na które nabyto cegiełkę, a także po ich zakończeniu     w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia ww. wydarzeń.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

W przypadku organizacji  konkursów  oraz akcji promocyjnych  – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich   trwania i okres rozliczenia wręczania nagród, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia zakończenia konkursu lub akcji promocyjnej (nie dotyczy to jedynie przechowywania w celu rozliczalności – patrz niżej)   

W  celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

bottom of page