top of page

HISTORIA

FENOMEN "DIALOGU"

 

Niewiele jest w Polsce amatorskich teatrów poezji, które mogą obchodzić sześćdziesięciolecie. Niewiele jest w Polsce teatrów o tak znaczącym dorobku jak Teatr Propozycji "Dialog" w Koszalinie.

Myślę zatem, że o DIALOGU można mówić jako o fenomenalnym zjawisku na teatralnej mapie Polski. Fenomenalnym - to znaczy rzadkim, wyjątkowym, niezwykłym.
Trudno byłoby zapewne określić i opisać całą sumę wrażeń, jaka składa się na f e n o m e n DIALOGU lub - idąc za Kantem - ukazać pełny "obraz rzeczy", które składają się na tę sumę. Spróbujmy więc zatrzymać się chociażby nad kilkoma jej składnikami.

I.
Zacząć należy od genezy DIALOGU. Ponad sześćdziesiąt lat temu - w sierpniu 1959 roku - Teatr Propozycji Dialog "zapisał swoją pierwszą kartę "Godziną myśli" - programem, na który złożyła się poezja i proza Słowackiego. Wtedy zaczął rodzić się zespół, w pracy nad ową godziną myśli politycznej i społecznej, zastanawiająco wówczas aktualnej. Młodzi ludzie, utalentowani recytatorzy poznali wówczas wagę słowa, jego siłę, znaleźli dla tego słowa współczesnego adresata." Tak pisała o powstaniu DIALOGU Jadwiga Ślipińska z okazji jego dziesięciolecia.
Ową grupę ludzi zgromadziła wokół siebie Henryka Rodkiewicz, wtedy jeszcze aktorka Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, która wkrótce porzuciła go, by założyć teatr poezji.
W trzy miesiące po "Godzinie myśli" odbyła się pierwsza polska premiera sztuki Wolfganga Borcherta "Pod drzwiami", a 7 marca 1960 roku - spektaklu antycznego "Nie będzie końca dialogu". Podczas pracy nad tymi przedstawieniami narodziła się nazwa zespołu: TEATR PROPOZYCJI DIALOG. Henryka Rodkiewicz pisała wówczas:
Dialog to przecież rozmowa, to zabieranie głosu na szereg tematów, kontakt z widzem, l żeby ten kontakt nawiązać, zdecydowaliśmy się odrzucić całą teatralność, która nas odgradzała od widza, przeszkadzała nam w bezpośrednim przekazywaniu sądów, opinii.
Za spektakl "Nie będzie końca dialogu" młody koszaliński teatr uzyskał II miejsce w Polsce, a w rok później - za inscenizację "Róży" Żeromskiego -1 nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Teatrów Poezji, l nagrodę otrzymał również w 1965 roku za inscenizację staroruskiej byliny "Słowo o wyprawie Igora".
A potem - było jeszcze wiele, wiele udanych premier. W każdej z nich - DIALOG starał się być wiernym idei zawartej w tak często przytaczanych przez zespół słowach z "Testamentu" Stefana Jaracza:
Żądam od każdego teatru służby ideowej - aby teatr choćby w skromnym zakresie wiedział czego chce i aby robił wszystkie wysiłki do realizacji swych zamierzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II.
Zrozumienie fenomenu DIALOGU nie jest możliwe bez przyjrzenia się niektórym choćby jego przedsięwzięciom. Nie chodzi mi tutaj o recenzje z poszczególnych spektakli - znawcy przedmiotu napisali je już dla potomnych - myślę przede wszystkim o próbie ukazania idei, jakie przyświecały twórcom spektakli oraz atmosfery, jaka towarzyszyła przedstawieniom.
Teatr to sprawa wyboru i człowiek musi wybierać z tego bogactwa jaki go otacza. Trzeba umieć wybierać i być za to odpowiedzialnym. Ot i cała filozofia życia.
Przytaczam te słowa Henryki Rodkiewicz z połowy lat osiemdziesiątych, bo przecież DIALOG przez cały czas swojego istnienia starał się w y b i e r a ć i przekazywać publiczności teksty, które dotyczą nas, współczesnych, które prowokują do dyskusji, przemyśleń i refleksji. Były to zarówno utwory wybitnych pisarzy-od antyku po wiek dwudziesty, jak i twórców mniej znanych, niekiedy zapomnianych. Były to zarówno dramaty, jak też liryka, czy nawet - publicystyka. Była to literatura polska, ale też poezja i proza z innych kręgów kulturowych. A wszystko po to, żeby prowadzić nieustanną rozmowę z widzem na odwieczne, uniwersalne tematy dotyczące ludzkiej egzystencji.
Zanim publiczność mogła obejrzeć sceniczny kształt widowiska, prowadzono długie rozmowy w samym zespole. Niepowtarzalny, twórczy klimat tych rozmów trafnie oddała Jadwiga Ślipińska, pisząc:
Niekończące się dyskusje na temat teatru, jego funkcji i zadań (...) zamieniały się w pracę nad kolejnym programem. Z tych to dyskusji, które dla niejednych członków Zespołu były świetnymi lekcjami teatru, wyłaniały się często nowe propozycje repertuarowe, interesujące pomysły reżyserskie, inscenizacyjne.
W ćwierć wieku potem - przedstawicielka młodszej generacji DIALOGU, Małgorzata Kołowska, pisząc o swoich przygotowaniach do wystawienia "Koriolana", również wspomina długie przed spektaklowe rozmowy:
A później przyszedł czas na "Koriolana", wokół którego nieraz do białego rana toczyliśmy zażarte dyskusje. (...) Wtedy to, mieszkając na poddaszu Domku Kata, żyliśmy "Dialogiem" 24 godziny na dobę.
Chęć współdziałania DIALOGU z widzem Jerzy Mańkowski spostrzegł już po obejrzeniu "Godziny myśli". Pisał wtedy w "Kierunkach":
Tytuł montażu był prowokujący. Chodziło o godzinę myśli politycznej, o ukazanie mądrego i refleksyjnego myślenia patriotycznego. (...) Motto stanowił cytat z "Kilku słów odpowiedzi": "Bo Polska teraźniejsza podobna jest do Prometeusza, któremu sęp wyjada nie serce, lecz mózg i rozum". (...) Poprzez metodę niedopowiedzeń pobudzał, drażnił, niepokoił, zmuszał do dyskusji, do współpracy.
A przed recenzją spektaklu antycznego, zatytułowanego "Nie będzie końca dialogu" w tychże "Kierunkach" zapytał wprost Henrykę Rodkiewicz, czym się kierowała przy ustalaniu tego programu. Odpowiedziała wówczas:
Każdym programem proponujemy wyjście z konfliktów, konfliktów starych jak ludzkość i jak ludzkość trwałych, wyjście z konfliktów przez porozumienie się ludzi między sobą, przez miłość, przez nadzieję... Przy pomocy antyku wypowiadamy nadzieję: klęskę fizyczną ludzi, którzy o coś walczą i ich zwycięstwo moralne.
Teksty współczesne w tym programie pełnią funkcję pomocniczą. Dopowiadają antyk /przybliżają go do niezbyt przygotowanego widza.
W recenzji z inscenizacji "Róży" Żeromskiego, dramatu, po który przed DIALOGIEM nie sięgnął żaden profesjonalny teatr po wojnie, Jerzy Mańkowski pisał:
Koncepcja reżyserska Henryki Rodkiewicz poszła po linii wydobycia z utworu elementów, które przez pięćdziesiąt lat dzielących nas od momentu jego powstania nie zwietrzały, ale nasyciły go treściami i prawdami wielce nam bliskimi przez swą aktualność i przez analogie do współczesności. (...) "Róża" w proponowanym przez Rodkiewicz kształcie staje się nie tylko dramatem narodowym, "Dziadami"- 1905 roku, ale ogólnoludzkim. To właśnie wzbogaca o wartości ideowe, pogłębia psychologicznie, jest niezbędnym dopowiedzeniem naczelnej idei utworu. Mówi o prawdzie narastającej do miary truizmu, że człowiek "każdej chwili wybierać musi". (...) W takim ustawieniu sprawy kryje się intelektualna prowokacja, prowokacja do dogłębnego przemyślenia zagadnienia.
Do przemyśleń nad kondycją ludzką zmuszał także spektakl "Słowo o Jakubie Szeli" Bruno Jasieńskiego, którego adaptatorem była w końcu 1962 roku Jadwiga Ślipińska, a reżyserem -Janusz Marzec. Twórcy przedstawienia, eksponując tragedię Szeli, chłopskiego przywódcy zdradzonego przez tych, których miał za przyjaciół, kazali widzom zastanowić się nad odwiecznym problemem zdrady.
l tak można byłoby pisać niemal o każdym spektaklu DIALOGU. W wystawionej w 1962 roku "Kleopatrze" C. K. Norwida zwrócono na przykład uwagę na zbieżność konfliktów świata antycznego i współczesnego.

Twórczość Cypriana Kamila Norwida, która zresztą była często inspiracją dla Henryki Rodkiewicz, wielokrotnie gościła w DIALOGU. Norwidowskie spektakle, będące zawsze ogromnym przeżyciem artystycznym ze względu na współczesność myśli, piękno języka ich autora i umiejętności wykonawców, stawiały przed widzami ważkie pytania o cel i sens życia, kazały zastanawiać się nad rolą ludzkiej pracy, piękna i sztuki... Jak przypomniała Jadwiga Ślipińska - dzięki mistrzowskiej interpretacji "Promethidiona" przez Jerzego Domina - "dialogowcom" i koszalińskiej publiczności bliski był sens słów Norwida:
l ja tak widzę przyszłą w Polsce sztukę. Jako chorągiew na prac ludzkich wieży. Nie jak zabawkę, ani jak naukę...
Również twórcom późniejszych spektakli DIALOGU nieobca była głęboka refleksja nad celem pokazania spektaklu widzom, nad wyeksponowaniem w realizacji scenicznej określonego przesłania prowokującego do przemyśleń.

 

III.
Prymat słowa i umiejętność podporządkowania mu innych elementów spektaklu - to cechy niemal wszystkich spektakli DIALOGU. Wiele razy podkreślali ten fakt krytycy i recenzenci. Myślę, że bardzo trafnie scharakteryzował ten teatr Tadeusz Jaszczyk, pisząc w 1974 roku:
"Dialog"jest teatrem słowa i gestu, teatrem aż do ascezy oszczędnym w środki aktorskie. Jednakże każde wypowiedziane słowo, wyszlifowane i wyważone przez aktorów, spełnia swą funkcję jednoznacznie i celnie.
Siłę słowa "dialogowcy" poczuli już na początku swojej wspólnej drogi, kiedy to przedstawili publiczności "Godzinę myśli" wg Słowackiego.
Ogromną popularność, z jaką spotkało się wystawienie trudnej, zbudowanej głównie w oparciu o filozoficzny dialog, sztuki Borcherta "Pod drzwiami" również tłumaczono przede wszystkim formą przedstawienia, jaką zaproponował DIALOG.
Znów odrzucono bowiem prawie wszystko, co nie było słowem -dekorację, kostium, a środkiem, który słowo wspierał-była jedynie muzyka, l ludzie wychodzili z przedstawień wstrząśnięci.
Antyczne teksty w "Nie będzie końca dialogu", w sposób perfekcyjny przekazane przez aktorów - również spotkały się z żywą reakcją publiczności, a "Obrona Sokratesa" mówiona w tym spektaklu przez Jerzego Domina, stała się klasycznym przykładem prowadzenia bezpośredniej rozmowy z widzem, którego - jak pisali Joanna i Jan Kulmowie - bolało każde wypowiedziane przez niego słowo. Bo - słowami Sokratesa - Jerzy Domin mówił od siebie, od swojej prawdy, l wierzyliśmy każdemu słowu...
Inscenizację "Róży" Żeromskiego Jerzy Mikke, publicysta "Nowej Kultury" nazwał rewelacyjną, a Stefania Zajkowska pisała o niej w "Głosie Koszalińskim":

Ten spektakl był najpiękniejszym przykładem pełnego podporządkowania wszystkich elementów widowiska - słowu, kulturze recytacji, idei.

Okazało się również, że niełatwa poezja Leśmiana w spektaklu zatytułowanym "Łąka", dzięki reżyserii Henryki Rodkiewicz i perfekcyjnemu wykonaniu - stała się przystępna, a słowo, lakoniczny gest i nieliczne rekwizyty - celnie wprowadziły atmosferę ludowego misterium.
Sukcesy zdobywały i inne, liczne przedstawienia DIALOGU. Wojciech Natanson w "Teatrze" nazwał "Pochwałę głupoty" Erazma z Rotterdamu jednym z najlepszych przedstawień, jakie poznał w tym zespole. Pisał też o tym, że "Dialog"dostrzegł sceniczność i dramatyczność tego świetnego traktatu, nośność jego słowa, jego myśli, jego dowcipu (...), że reżyseria Henryki Rodkiewicz operowała wyrazistymi i pełnymi smaku akcentami.
O wszystkich spektaklach DIALOGU, w których widoczna była odpowiedzialność za słowo, a spójna, logiczna i oszczędna w środki wyrazu forma przedstawienia poruszała widzów – nie sposób napisać. Zainteresowanych - odsyłam do wydawnictw z okazji kolejnych jubileuszy DIALOGU oraz do publikacji prasowych.


 

IV.

W listopadzie 1995 roku - spektaklem "Skar i Bonka" rozpoczął w DIALOGU działalność TEATR PRZY STOLIKU zaproponowany przez Tadeusza Mroczka. Pomysł wskrzeszenia "czytanych spektakli" okazał się trafny. Diana Łozińska i Tadeusz Mroczek - aktorzy biorący udział w pierwszym przedstawieniu - konsekwentnie utrzymali konwencję teatru czytanego. Powstrzymując się od grania postaci, gestów i mimiki - stworzyli wzruszający, pełen emocji teatr.
Równie udane były kolejne premiery tego teatru, reżyserowane przez Tadeusza Mroczka - "Księga Apokryfów" Karola Ćapka z udziałem doświadczonych aktorów DIALOGU - Jadwigi Ślipińskiej, Jerzego Domina, Jerzego Litwina, Wacława Dąbrowskiego, Jerzego Bokieja czy też - "Kraksa" Durrenmatta w wykonaniu męskiej czwórki "dialogowców". Przez trzy sezony TEATR PRZY STOLIKU pokazał publiczności prawie dwadzieścia premier, angażując do wielu z nich - obok aktorów DIALOGU - koszalińską młodzież.
Jadwiga Ślipińska przygotowała  w DIALOGU spotkania z twórczością Wisławy Szymborskiej i Karola Wojtyły.
Wieczór z twórczością Szymborskiej - pisała Małgorzata Kołowska w "Głosie Pomorza" - wypełnia w pierwszej części poezja, w drugiej - znakomite, pełne finezyjnego humoru, złośliwie inteligentne felietony, l ta część cieszy szczególnie, bawi - widzów i aktorów. Wokół ośmiokątnego stołu zasiadają: Stefania Tomaszewska, Krystyna Strzałko, Jerzy Domin, Wacław Dąbrowski, Jerzy Litwin i - w premierowej obsadzie - Jerzy Bokiej.
W spektaklu "Myśl jest przestrzenią" według tekstów Karola Wojtyły
jak napisała w "Głosie Koszalińskim" Marta Ujma - Jerzy Bokiej, Wacław Dąbrowski, Jerzy Domin i Jerzy Litwin (...) próbowali odnaleźć myśli dawno zatrzymane i dotrzeć do tego, co w słowach ukryte ("Spojrzeniem dusz jest mowa"). Usłyszeliśmy, że "niewiadomą nie jest człowiek". To życie jest pełne tajemnic.
Na widowni panowała cisza. Aktorzy przekonywali, że w ogromnej przestrzeni dziejów przetrwamy dzięki myśli.


l jeszcze o jednym spektaklu. W grudniu 1998 roku młodzi uczestnicy warsztatów, prowadzonych pod hasłem "Akademii Słowa" przez Marka Kołowskiego mieli swój sceniczny debiut. Pokazali spektakl oparty na twórcości Bertolt Brechta, według scenariusza i w reżyserii Marka Kołowskiego. Aktorzy podjęli w nim dyskusję o kształcie teatru - czy ma on być mieszczański, realistyczny, czy też - oparty na umowności. Jeden z długoletnich członków DIALOGU po spektaklu powiedział: Tam, na górze, Henryka Rodkiewicz musi się uśmiechać was oglądając.
Ostatnie przedsięwzięcia DIALOGU i ta krótka recenzja sprawiają, że fenomen tego teatru ma szansę przetrwać.


TEATR PROPOZYCJI DIALOG - który za sprawą Henryki Rodkiewicz kultywuje idee teatru rapsodycznego - dzięki rozumieniu ważności i wartości słowa, pięknie i trafnie wyrażonego, nadal prowadzi nieustanne rozmowy z publicznością na tematy najistotniejsze dla współczesnego człowieka...
Mam nadzieję, że NIE BĘDZIE KOŃCA DIALOGU...

Maria Ulicka

red. Waldemar Miszczor

Fot. 3 Pod drzwiami Borcherta.jpg
Wilanów. 09.10.1966. Henryka z Oleną
Lata 60-te, Janina Łagodzicz
Jerzy Domin "Godzina myśli" 1959
Akademia słowa, grupa M.Kołowskiego
Tadeusz Mroczek - Teatr przy stoliku

KALENDARIUM

PREMIERY

1959-2019

GODZINA MYŚLI – montaż poezji i prozy

Juliusza Słowackiego

Układ tekstów i reżyseria: Henryka Rodkiewicz i Bohdan Czechak

Konsultacja scen. Alina Jakubowska

Oprac. muz. Adam Chmielewski

Premiera 30 VIII 1959

 

POD DRZWIAMI

Wolfgang Borchert

Przekład: Egon Naganowski

Reżyseria: Henryka Rodkiewicz

Muzyka: Adam Chmielewski

Prapremiera polska 28 XI 1959

 

NIE BĘDZIE KOŃCA DIALOGU

Tryptyk: Ajschylos „Prometeusz w okowach”,

Sofokles „Antygona”, Platon „Obrona

Sokratesa” oraz teksty Cypriana K. Norwida i Leopolda Staffa

Oprac. dram., scen. reż. Henryka Rodkiewicz

Konsultacja filolog. Stefan Srebrny

Współpr. scen.: Alina Jakubowska

Kompozycja muz. Adam Chmielewski

Premiera 7 III 1960

 

NA POLACH GRUNWALDU I TANNENBERGU

Teksty: Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”,

Jan Długosz „Dziejów Polski Ksiąg XII”, Bogurodzica

Układ tekstów, reż. i scen.: Henryka Rodkiewicz

Premiera 7 VII 1960

 

KSZTAŁT MIŁOŚCI

Jerzy Broszkiewicz

Układ i reż.: Henryka Rodkiewicz

Premiera 19 X 1960

 

JAPOŃSCY RYBACY

Wolfgang Weyrauch

Przekład: Stanisław Wygodzki

Oprac. dram. i reż. Henryka Rodkiewicz

Scen. Adolf Domin i Henryka Rodkiewicz

Oprac. muz. Michał Skoczkowski

Prem. 9 XII 1960

 

RÓŻA

Stefan Żeromski

Oprac. dram. i reż.: Henryka Rodkiewicz

Współpr. scen.: Aleksandra Sieńkowska

Muzyka: Karol Szymanowski

Oprac. muz.: Adam Chmielewski

Premiera 18 IV1961

 

WIECZÓR POEZJI BIAŁORUSKIEJ

wg Jana Kupały i Jana Łuczyny

Scenariusz i reż.: Henryka Rodkiewicz

 

JEŹDZIEC MIEDZIANY

Aleksander Puszkin

Reżyseria: Henryka Rodkiewicz

Muzyka: Fryderyk Chopin

Oprac. muz.: Adam Chmielewski

 

ROMANCE

Federico G. Lorca

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

Scenografia Henryka Rodkiewicz Adolf Domin

 

PROMETHIDION

(rozmowa o Chopinie)

Cyprian Kamil Norwid

Monodram w wykonaniu Jerzego Domina

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

 

ŻOŁNIERZOWI POLSKIEMU W HOŁDZIE

Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”

„Przysięga Kościuszkowców”

Wiersze Lucjana Szenwalda

Wybór i reżyseria Henryka Rodkiewicz

 

WSPOMNIENIA O LENINIE

Montaż wspomnień

Wybór i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Opracowanie muz. Adam Chmielewski

 

KLEOPATRA

Cyprian Kamil Norwid

Oprac. Dram. i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Wspópr. lit. Andrzej Falkiewicz

Scenografia Ryszard Siennicki

Konsultacja muz. Adam Chmielewski

Premiera 26 VI 1962

 

SŁOWO O JAKUBIE SZELI

Bruno Jasieński

Układ tekstu Jadwiga Ślipińska

Reżyseria Janusz marzec

Scenografia Ludmiła i Jerzy Fedorowiczowie

Premiera 2 XII 1962

 

PIEŚŃ POWSZECHNA

wg Pabla Nerudy

i polskich pisarzy rewolucyjnych

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Opracowanie muz. Jan Kowalczyk

Premiera 30 IV 1963

 

EVERYMAN

Anonim angielski z XV wieku

oraz teksty Mieczysława Jastruna,

Ernesta Hemingwaya, Janusza Korczaka,

Alberta Camusa

Opracowanie lit. Andrzej Falkiewicz, Henryka Rodkiewicz

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

Scenografia Olga Samarska-Pomianowska

Muzyka Beniamin Britten

Premiera 3 VI 1963

 

GODZINA PROZY NORWIDA

wg Cypriana Kamila Norwida

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

 

CZARY, CZARTY I ŻARTY

wg Juliana Tuwima, Mikołaja Reja

i Jakuba Gawatowica

Wybór, scenografia i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 21 XI 1963

 

PIEŚŃ SZCZUROŁAPA

wg Lucjana Władysława Sebyły

Wybór i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 25 I 1964

 

KOESLIN MUSI BYĆ KOSZALINEM

wg Lucjana Szenwalda

oraz rozkazy wojskowe I Armii WP

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 3 III 1964

 

PIEŚNI ROZWESELAJĄCE SERCE

Liryka staroegipska

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 7 III 1964

 

GODZINA LIRYKI NORWIDA

wg Cypriana Kamila Norwida

i Joanny Kulmowej

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

 

BAJKI MURZYŃSKIE

Układ i reżyseria – zbiorowe

Premiera 16 V 1964

 

BAJKI Z KRÓLESTWA LAILONII

wg Leszka Kołakowskiego

Wybór i reżyseria Wacław Dąbrowski

Premiera 23 V 1964

 

SALON LONDYŃSKI

wg Tomasza S. Eliota

Monodram w wykonaniu Janiny Kruk

Wybór i oprac. Antoni Herbst-Graczyk

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 10 X 1964

 

NASZA MAŁA STABILIZACJA

Tadeusz Różewicz

Reżyseria i scen. Henryka Rodkiewicz

Opracowanie muz. Wacław Dąbrowski

Premiera 31 X 1964

 

HEJ KOLĘDA, SZOPKA

wg Mikołaja Reja

oraz trawestacje kolęd

Oprac. lit. i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Opracowanie muz. Wacław Dąbrowski

Premiera 5 I 1965

 

PRZYCHODZIMY JAKO SPADKOBIERCY

wg Stefana Żeromskiego

i Czesława Kuriaty

Oprac. dram. i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 4 III 1965

SŁOWO O WYPRAWIE IGORA

bylina staroruska, przekład Julian Tuwim

Oprac. dram. i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Konsultacja reż. Krystyna Miłobędzka

Scenografia Irena Pikiel

Kompozycja muz. Andrzej Cwojdziński

Premiera 9 IV 1965

 

ROMANCE

wg Federico G. Lorki

„Romance” i „Kasydy”

Przekład Jerzy Ficowski

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 23 VI 1965

ZIEMIA, OJCZYZNA LUDZI

wg Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Wybór i reż. Henryka Rodkiewicz

Premiera 24 XI 1966

 

ANIOŁOWIE

wg Kornela Makuszyńskiego

Wybór i reż. Henryka Rodkiewicz

Premiera 15 I 1967

 

KONCERT POEZJI ROMANTYCZNEJ

wg Jerzego Byrona, Aleksandra Puszkina,

Adama Mickiewicza, Cypriana K. Norwida,

Juliusza Słowackiego

Układ programu Andrzej Cwojdziński

i Henryka Rodkiewicz

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 4 I 1967

 

ŁĄKA

wg Bolesława Leśmiana

Układ tekstów Krystyna Miłobędzka

i Henryka Rodkiewicz

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

Scenografia Irena Pikiel

Oprac. muz. Wacław Dąbrowski

Premiera 28 VII 1967

 

BAJKI wg Jana Brzechwy

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Scenografia Bogusław Siwiński

Premiera 5 I 1968

 

ZABAWY, kabaret literacki

Emilii Szczepańskiej

Oprac. lit. i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Oprac. plast. Olga Samarska-Pomianowska

Oprac. muz. Maria Dąbrowska

Premiera 26 IV 1968

 

POEZJA JANA KOCHANOWSKIEGO

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Scenografia Adolf Domin i Henryka Rodkiewicz

Premiera 29 IX 1968

 

POECI O KOBIECIE

wg Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, i Tadeusza Różewicza

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 21 VII 1969

 

SZARY ŻOŁNIERSKI PŁASZCZ

śpiewogra wg pieśni żołnierskich z tomu „Żołnierska rzecz” oraz Jerzego Zagórskiego, Krzysztofa Baczyńskiego,

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Stefana Żeromskiego

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Współpraca plast. Łada Orzelska

Przygotowanie. wokalne. Wacław Dąbrowski

Premiera 5 IX 1969

 

POCHWAŁA GŁUPOTY

Erazm z Rotterdamu

Przekład Erwin Jędykiewicz

„Rozmowy potoczne”

Przekład Maria Cytowska

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Współpraca scen. Irena Pikiel

Współpraca muz. Andrzej Cwojdziński

Premiera 13 XII 1969

KARZEŁ

wg Para Lagerkvista

Układ tekstu Marek Idziński i Henryka Rodkiewicz

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

Prace plast.. Łada Horzelska

Premiera 27 II 1970

 

ŻYCIA TOAST

wg Cypriana K.Norwida i Mieczysława Jastruna

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 30 X 1970

 

DYSK OLIMPIJSKI

Jan Parandowski

Układ i reżyseria i scenografia

Henryka Rodkiewicz

Muzyka Adam Chmielewski

 

WIELKI TESTAMENT

François Villon

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Muzyka Andrzej Cwojdziński

Premiera 12 III 1971

 

PRO PATRIA ET ARTE – wernisaż poetycki

z malarstwem Jacka Malczewskiego

Teksty Kazimierza Tetmajera, Bronisławy Ostrowskiej. Teofila Lenartowicza. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.

Juliusza Słowackiego, Jana Lechonia, Jana Kasprowicza, Adama Mickiewicza, Stanisława Przybyszewskiego

i Stanisława Wyspiańskiego

Układ i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Muzyka Mieczysław Karłowicz

Premiera 24 IV 1971

 

KRYSZTAŁOWA MASKA

Miquel Angel Asturias

Oprac. lit. i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Scenografia Olga Samarska-Pomianowska

Muzyka Judy Collins

Premiera 9 III 1972

 

BĘDĘ MUSIAŁA IŚĆ SAMA

wg książki Anny Philippe „Chwila westchnienia”

Monodram w wykonaniu Zuzanny Kaniuk

Oprac. lit. Henryka Rodkiewicz,

Krystyna Strzałko

Reżyseria Tadeusz Byrski

Oprac. muz. Stefan Zawarski

Premiera 6 IX 1973

STUDIUM PRZEDMIOTU

Zbigniew Herbert

Oprac. lit i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Scenografia Irena Pikiel

Kompozycje muz. Celina Monikowska-Martini

Premiera 24 XI 1973

 

JOACHIM LELEWEL

Pisma Joachima Lelewela, Cypriana K. Norwida, Adama Mickiewicza, Karola Engelsa,

Fryderyka Marksa oraz rewolucyjna poezja romantyczna

Oprac. lit i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Oprac. muz. Jan Martini

Premiera 29 IX 1974

 

AKTOR – poetycka dramma

Oprac. lit i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Scenografia Irena Pikiel

Komp. muz. Celina Monikowska-Martini

Premiera 21 III 1975 (z okazji XV-lecia

Teatru Propozycji „DIALOG”)

 

OPOWIEŚCI ZASŁYSZANE

Joseph Conrad

Oprac. lit Henryka Rodkiewicz

Reżyseria Tadeusz Byrski

Scenografia Olga Samarska-Pomianowska

Premiera 3 IV 1976

 

LEKCJA ANATOMII

wg Stanisława Grochowiaka

Oprac. lit i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 2 XI 1976

 

PASTORAŁKA

Leona Schillera oraz teksty

Oskara Kolberga, Jana Harasymowicza

Układ tekstów Henryka Rodkiewicz i Krystyna Maciejewska

Oprac. muz. Wacław Dąbrowski

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 16 I 1977

 

CHWAŁA RAMIONOM, KTÓRE SIĘ TRUDZĄ

Teksty o Międzynarodówce w wykonaniu

Podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Przeciwlotniczych

im. por. Kalinowskiego

Układ tekstów i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 18 V 1977

 

ŹDŹBŁA TRAWY

Walt Whitman

Reżyseria zespołowa pod kierownictwem Henryki Rodkiewicz

Muzyka Beniamin Britten

Oprac. muz. Wacław Dąbrowski

Oprac. ruchu Józef Podlaszewski i Ryszard Kotecki

Premiera 29 IV 1977

 

BOBOK

Fiodor Dostojewski

Monodram w wykonaniu Elżbiety Okupskiej

Oprac. lit i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 7 V 1978

 

BALLADA SIERPNIOWA

Jerzy Mańkowski

Układ tekstów i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Wykonawcy: podchorążowie WSOWP im. por. Kalinowskiego

Premiera 21 X 1978

 

TRWOGA – godzina poezji

Emilii Szczepańskiej

Oprac. lit i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 12 X 1979

 

WYZWOLENIE

Stanisław Wyspiański

Reżyseria Henryka Rodkiewicz i Lech Dyblik

Scenografia Irena Pikiel

Muzyka Celina Manikowska-martini

Premiera 9 III 1980

(otwarcie nowej sceny, tzw. „Szopy”)

 

RZECZ O SŁOWIE – montaż poezji

o odpowiedzialności słowa

Oprac. lit i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 14 VI 1980

(na XX-lecie STP „DIALOG”)

 

CYWILIZACJA

Cyprian Kamil Norwid

widowisko plenerowe w wykonaniu „Dialogu”, Studenckiego Teatru Ruchu „Blik” i młodzieży z I Liceum

Ogólnokształcącego im. St. Dubois (z okazji odsłonięcia pomnika Norwida)

Scenariusz i reżyseria

Henryka Rodkiewicz i Lech Dybli

Oprac. ruchu Ryszard Kotecki i Józef Podlaszewski

Premiera 23 X 1980

 

NIE Z ŻALU PYTAM, ALE Z ZAMYŚLENIA

Czesław Miłosz

Oprac. lit. Henryka Rodkiewicz i Krystyna Maciejewska

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

Oprac. muz. Wacław Dąbrowski

Premiera 6 III 1981

 

CZESŁAW KURIATA

„Poeta mówi”– spektakl poetycki z okazji jubileuszu pracy twórczej

Oprac. lit. i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 16 XI 1981

 

DIALOGI O ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIU

Teksty staropolskie

Oprac. lit. i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Scenografia Irena Pikiel

Oprac. muz. Wacław Dąbrowski

Choreografia Jan Zalewski

Pieśni w wykon. Zespołu Muzyki Dawnej „Madrygał” pod kierownictwem Wacława Dąbrowskiego

Premiera 25 IV 1982

 

ESKURIAL Michel de Ghelderode

Reżyseria Marek Kołowski,

Waldemar Potentas

Kompoz. muz. Lucjan Wesołowski, Mieszko Górski

Premiera 11 VIII 1982

 

SZKICOWNIK POETYCKI

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Monodram w wykonaniu Wioletty Pęk

Oprac. lit. Henryka Rodkiewicz i Krystyna Maciejewska

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

Oprawa plast. Bożena Narloch

Premiera 26 II 1983

 

KORIOLAN

William Szekspir

Oprac. lit. i reżyseria Małgorzata i Marek Kołowscy

Kostiumy Krystyna Lindmajer

Muzyka Lucjan Wesołowski

Premiera 12 VI 1983

 

WIECZÓR POEZJI MIŁOSNEJ

Cyprian Kamil Norwid

Układ tekstu i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Oprac. muz. Jan Martini

Premiera 14 X 1983

 

CIEMNOŚCI KRYJĄ ZIEMIĘ

Jerzy Andrzejewski

Adaptacja, scenariusz i reżyseria

Małgorzata i Marek Kołowscy

Kostiumy Marek Kołowski

Premiera 4 VI 1984

 

DRÓG POSZUKUJĘ ZIELONYCH –

Godzina poezji koszalińskiej

Scenariusz Zofia Rosińska i Henryka Rodkiewicz

Oprac. muz. Maria Dąbrowska i Dariusz Szczeblewski

Premiera 25 IX 1984

 

KAMIENIOŁOM – poezje Karola Wojtyły

Oprac. tekstu i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Oprac. muz. Dariusz Szczeblewski

Premiera 15 X 1984

 

LAUR OLIMPIJSKI

wg tekstów Jana Parandowskiego, Kazimierza Wierzyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

 

ROŚNIE W NAS POLSKA

- magazyn publicystyczny

Oprac. scenariusza Henryka Rodkiewicz i Jadwiga Ślipińska

Reżyseria Henryka Rodkiewicz

przy współpracy Adama Orzechowskiego

Premiera 24 XI 1984

 

MISTRZ I MAŁGORZATA

Michaił Bułhakow

Scenariusz i reżyseria

Adam Orzechowski i Jan Wyrwas

Oprac. muz. Mikołaj Krzysztof Borek

Scenografia i choreografia Jan Wyrwas

Premiera 18 V 1985

 

KATASTROFA

Samuel Beckett

Scenariusz i reżyseria Adam Orzechowski

Premiera 2 X 1985

 

SEANS ROMANTYCZNY – obraz

Poetycko-plastyczny oparty na poezji Cypriana Kamila Norwida

Reżyseria i scenografia Jan Wyrwas

Premiera 17 I 1986

 

KASANDRA

Wirginia Wolf oraz fragmenty „Iliady” Homera

Monogram w wykonaniu Jolanty Doroszewskiej

Scenariusz i reżyseria Jan Wyrwas

Premiera 23 XII 1986

 

PRÓBA OPISU – spektakl

oparty na prozie Franza Kafki

Scenariusz i reżyseria Adam Orzechowski

Premiera marzec 1987

 

PEJZAŻ WŁASNY

- spektakl do muzyki Mikołaja Góreckiego

Reżyseria i scenografia Jan Wyrwas

Premiera 6 III 1987

 

CZARNOKSIĘŻNIK Z ARCHIPELAGU

Urszula Le Guin

Scenariusz i reżyseria Jan Wyrwas

Premiera 16 V 1988

 

AUDIENCJA

Vaclav Havel

Reżyseria i scenografia Adam Orzechowski

Premiera 1 IX 1988

 

STANISŁAW AUGUST – spektakl

oparty na autentycznych dokumentach

Oprac. i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 16 XII 1989

 

PIŁAT

wg Wernera Kocha

Monodram w wykonaniu Jerzego Domina

Adaptacja i reżyseria Henryka Rodkiewicz

Premiera 6 X 1991.

 

WYCIE DO AMERYKI

wg Allena Ginsberga

Monodram w wykonaniu Petera Shawa

Oprac. Ika Bielawska

Premiera 1 II 1992

 

SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW

Bogusław Schaeffer

Oprac. i reżyseria Bartosz Brzeskot

Premiera 6 II 1992

 

NASZA MAŁA STABILIZACJA

Tadeusz Różewicz

Oprac. scenariusza i reżyseria Elżbieta Malczewska

Premiera 21 V 1993

 

LISTOPADOWY TRYPTYK

- poezja Henryki Rodkiewicz, Emilii Szczepańskiej i Mirosława Zalewskiego

Opracowanie Jadwiga Ślipińska

Premiera 11 XI 1993

 

GARAŻ JOEGO

Frank Zappa

Reżyseria Elżbieta Malczewska

Oprac. muz. Jacek Barzycki, Krzysztof Kropisz i Tomasz Szeląg

Premiera 10 II 1994

 

PRZEMIANY

Program poetycki wg wierszy Bolesława Leśmiana

Monodram w wykonaniu Jerzego Domina

Premiera 3 III 1994

 

NAUKA CHODZENIA

Wg Andrzeja Bursy

Reżyseria Elżbieta Malczewska

Premiera 10 VI 1994

CZŁOWIEK I KARZEŁ

Par Lagerkvist

Monodram w wykonaniu Jerzego Litwina

Scenariusz i reżyseria Jan Wyrwas

Premiera 18 XI 1994

 

 

 

NIE BĘDZIE KOŃCA DIALOGU

wg scenariusza Henryki Rodkiewicz

Przygotowanie Jadwiga Ślipińska

Reżyseria zespołowa

Muzyka Adam Chmielewski

Premiera 19 XI 1994.

 

PASTORAŁKI I JASEŁKA

wg Ireny Mrozowickiej

spektakl z udziałem dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury i aktorów „DIALOGU”

Premiera luty 1995

 

CZARNY KWADRAT

wg tekstów Anny Świerczyńskiej

Reżyseria i scenografia Elżbieta Malczewska

Oprac. muz. Angelika Kowalczyk

Premiera 9 VI 1995

 

TEATR PRZY STOLIKU

SKAR I BONKA

Marie Radonnet

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Premiera listopad 1995

 

TEATR PRZY STOLIKU

KSIĘGA APOKRYFÓW

Karol Čapek

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1995/96

 

TEATR PRZY STOLIKU

KRAKSA

Friedrich Dürrenmatt

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1995/96

 

TEATR PRZY STOLIKU

KIM PANI JEST

Andrzej Niedoba

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1995/96

 

TEATR PRZY STOLIKU

CO TO ZA PRZEKLĘTA MIŁOŚĆ

Fragmenty sztuk: Carlo Goldoniego „Zakochani”, Thorntona Wildera „Nasze Miasto”, Ireneusza Iredyńskiego „Winda”

i Georga. Bernarda Shawa „Pierwsza sztuka Fanny”

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1995/96

 

TEATR PRZY STOLIKU

ŁAZARZ

Wojciech Żukrowski

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1995/96

 

WYWIAD Z KATEM

- spektakl kabaretowy

Scenariusz i reżyseria Robert Podsiadło

Premiera 5 X 1996.

 

LALKI MOJE CICHE SIOSTRY

Henryk Bardijewski

Monodram w wykonaniu Elżbiety Malczewskiej-Giemzy

Konsultacja reżyserska Marek Kołowski

Opracowanie muzyczne Bartłomiej Giemza

Premiera 22 XI 1996

 

SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

Poezja i fragmenty felietonów

Opracowanie scenariusza i reżyseria Jadwiga Ślipińska

Premiera 12 XII 1996

 

TEATR PRZY STOLIKU

ROZMOWY PRZEZ WIEKI

Ignacy Krasicki

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1996/1997

 

TEATR PRZY STOLIKU

WSPOMNIENIE O JULIANIE TUWINIE

Tekst i reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1996/1997

 

TEATR PRZY STOLIKU

CZY EUROPA MUSI ZGINĄĆ

Antoni Libera

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1996/1997

 

TEATR PRZY STOLIKU

HUMORESKI I OPOWIADANIA

Arkadiusz Awerczenko

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1996/1997

TEATR PRZY STOLIKU

SIEDMIU WSPANIAŁYCH

Krystyna Urbańczyk

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1996/1997

 

TEATR PRZY STOLIKU

DRZAZGA

Stanisław Wygodzki

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1996/1997

 

TEATR PRZY STOLIKU

ROZMOWY PRZEZ WIEKI

Ignacy Krasicki

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1996/1997

 

TEATR PRZY STOLIKU

TA PRZEDZIWNA, JEDNA NOC

Janusz Skoszkiewicz

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1997/1998

TEATR PRZY STOLIKU

STYPA

Ireneusz Iredyński

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1997/1998

 

TEATR PRZY STOLIKU

WESOŁE OPOWIADANIA

Antoni Czechow

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1997/1998

 

TEATR PRZY STOLIKU

AKTORKI

Feliks Falk

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1997/1998

 

TEATR PRZY STOLIKU

LWOWSKIE WIERSZE I PIOSENKI

Marian Hemar

Reżyseria Tadeusz Mroczek

Sezon 1997/1998

 

MYŚL JEST PRZESTRZENIĄ

Wg tekstów Karola Wojtyły

Scenariusz Krystyna Strzałko

Reżyseria Jadwiga Ślipińska

Premiera 9 VI 1997

 

JESIENNY WIECZÓR POEZJI

- benefis Jadwigi Ślipińskiej

Prowadzenie Małgorzata Kołowska

Premiera 15 XI 1997

 

PROMETHIDION – DIALOG, W KTÓRYM JEST MOWA O SZTUCE

Cyprian Kamil Norwid

Monodram w wykonaniu Jerzego Domina

Konsultacja reżyserska Marek Kołowski

Oprac. muz. Jacek Barzycki

Premiera 13 XII 1997

 

KARZEŁ

Par Lagerkvist

Monodram w wykonaniu Jerzego Litwina

Scenariusz Jan Wyrwas

Adaptacja i reżyseria Jadwiga Ślipińska i Marek Kołowski

Oprac. muz. Bartłomiej Giemza

Premiera 26 III 1998

 

WARTOŚĆ MOSIĄDZU

wg. Bertolda Brechta

Spektakl przygotowany przez uczestników warsztatów teatralnych „Akademia Słowa”

Oprac. tekstów i reżyseria Marek Kołowski

Premiera 6 XII 1998

 

DIALOGI O ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIU

wg scenariusza Henryki Rodkiewicz

Reżyseria Marek Kołowski

Oprac. muz. Anna Wawryn

Premiera 28 III 1999

 

HOŁD DLA KSIĘŻNEJ JADWIGI

- spektakl historyczny na zamówienie Muzeum Regionalnego w Szczecinku

Scenariusz, scenografia, kostiumy i reżyseria Marek Kołowski

Oprac. muz. Jerzy Charkiewicz

Premiera 26 VI 1999

 

NORWID O SZTUCE

Fragmenty z „Promethidiona” zaprezentowane podczas widowiska plenerowego dla uczczenia pamięci

Władysława Hasiora

Wybór i przygotowanie Jadwiga Ślipińska

Premiera 22 VII 1999

 

TEATR PRZY STOLIKU

KRAKSA

Friedrich Dürrenmatt

Oprac. tekstu i reżyseria Tadeusz Mroczek

Spektakl przygotowany na 40-lecie „DIALOGU”

Premiera 18 XI 1999

 

LIZYSTRATA

wg Arystofanesa

Spektakl przygotowany przez uczestników warsztatów teatralnych „Akademia Słowa” na 40-lecie „DIALOGU”

Oprac. scenariusza i reżyseria

Elżbieta Malczewska-Giemza

Premiera 19 XI 1999

 

POEMAT O MOWIE POLSKIEJ

wg Mieczysława Jastruna oraz „Róża i inne…” – wieczór jubileuszowy z okazji 40-lecia „DIALOGU”

Wybór tekstów Jadwiga Ślipińska

Reżyseria Marek Kołowski i Jadwiga Ślipińska

Premiera 20 XI 1999

 

SCENA TEATRALNA

„DIALOGI Z CIEMNOŚCI”

Władysław Sebyła

Wybór tekstów i reżyseria : Jadwiga Ślipińska

Premiera 9 I 2003

SCENA POEZJI

„MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA”

Wybór tekstów i reżyseria: Stefania Tomaszewska

Premiera 21 I 2003

 

TEATR PRZY STOLIKU

Andrzej Twardochlib

„ROZMOWA Z NIKIM”

Reżyseria: Tadeusz Mroczek
Premiera 29 I 2003

 

TEATR PRZY STOLIKU
„ROZMOWY OJCA Z DZIEĆMI”

Denis Diderot
Reżyseria: Tadeusz Mroczek

Premiera 27 II 2003

 

TEATR PRZY STOLIKU

„ZWYKŁY DZIEŃ PEWNEGO LATA”

Stanisław Łubiński

Reżyseria: Tadeusz Mroczek

Premiera 13 III 2003


SCENA POEZJI

„IMIONA WRÓŻEBNE”

Kazimiera Iłłakowiczówna

Wybór tekstów i reżyseria: Stefania Tomaszewska

Premiera 26 III 2003

 

TEATR PRZY STOLIKU

„HARPIE, PIRANIE, ANIOŁY”

Małgorzata Domagalik, Krystyna Kofta

Reżyseria: Tadeusz Mroczek

Premiera 3 IV 2003

TEATR PRZY STOLIKU

SEANS PRAWDY
Henryk Bardijewski
Reżyseria: Tadeusz Mroczek
Premiera 15 V 2003


TEATR PRZY STOLIKU
„ANIOŁA STRÓŻ”

Krzysztof Kąkolewski
Opracowanie tekstów i reżyseria Tadeusz Mroczek
Premiera 15 V 2003

 

SCENA POEZJI

„MOJE MIASTO”
Ryszard Ulicki
Opracowanie tekstów i reżyseria Maria Ulicka
Premiera 29 V 2003

 

TEATR PRZY STOLIKU

„EMIGRANCI”
Sławomir Mrożek
Opracowanie tekstów i reżyseria Edward Żentara
Premiera 13 VI 2003

 

SCENA POEZJI

TRYPTYK RZYMSKI
Jan Paweł II
Wybór tekstów i reżyseria Maria Ulicka

Opracowanie muz. Wincenty Stachowski
Premiera 18 VI 2003

 

SCENA POEZJI
PIEŚŃ O NOCY CZERWCOWEJ

Konstanty Ildefons Gałczyński.

Monodram w wykonaniu Jerzego Bokieja w ramach I Biesiady Artystycznej w Policku

Wybór tekstów Krystyna Strzałko
Reżyseria Krystyna Kuczewska-Chudzikiewicz

Premiera 5 IX 2003

 

SCENA TEATRALNA
ROZMOWY Z KATEM
Kazimierz Moczarski
Reżyseria Edward Żentara

Premiera 19 IX 2003

 

TEATR PRZY STOLIKU

JESIENNY WIECZÓR
Friedrich Durrenmatt
Opracowanie tekstów i reżyseria Tadeusz Mroczek

Premiera 6 XI 2003

 

SCENA POEZJI

POSŁUCHAJCIE MIŁOSZA
Wybór tekstów Henryk Romanik
Reżyseria i wybór muzyki Krystyna Kuczewska-Chudzikiewicz

Spektakl poetycki z gościnnym udziałem Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej

Premiera 26 XI 2003

 

TEATR PRZY STOLIKU
SPACER PO LESIE

Lee Blessing

Reżyseria Tadeusz Mroczek
Premiera 8 I 2004


SCENA TEATRALNA

PODRÓŻ DO BUENOS AIRES

Amanita Muskaria

Monodram w wykonaniu Ewy Nawrockiej

Reżyseria Tadeusz Mroczek
Premiera 29 I 2004

 

TEATR PRZY STOLIKU
WIECZÓR WSPÓŁCZESNEJ POEZJI UKRAIŃSKIEJ

Reżyseria Tadeusz Mroczek
Premiera 5 II 2004

 

SCENA POEZJI

LUDOWA ZABAWA

Konstanty Ildefons Gałczyński
Reżyseria Maria Ulicka

Premiera 19 II 2004

 

SCENA TEATRALNA

POD MOCNYM ANIOŁEM

Jerzy Pilch
Opieka artystyczna Edward Żentara

Premiera 25 II 2004

 

SCENA TEATRALNA

MONIZA CLAVIER

Sławomir Mrożek

Reżyseria Edward Żentara

Premiera 25 II 2004

 

TEATR PRZY STOLIKU

HARPIE, PIRANIE, ANIOŁY, cz. II

Małgorzata Domagalik, Krystyna Kofta,
Reżyseria Tadeusz Mroczek

Premiera 4 III 2004

 

TEATR PRZY STOLIKU
CHŁOPCY

Stanisław Grochowiak
Z życia sfer starszych
Reżyseria Tadeusz Mroczek.

Premiera 1 IV 2004

 

SCENA TEATRALNA
CZŁOWIEK I KARZEŁ

Pär Lagerqvist
Monodram w wykonaniu Jerzego Litwina
Scenariusz Jan Wyrwas

Premiera. 29 IV 2004

 

SCENA TEATRALNA

KONOPIELKA
Edward Redliński

Reżyseria i wykonanie Edward Żentara

Premiera 20 V 2004

 

SCENA POEZJI

W CIENISTYM ISTNIEŃ BEZŁADZIE…

Bolesław Leśmian

Monodram w wykonaniu Jerzego Bokieja w ramach II Biesiady Artystycznej w Policku
Reżyseria Krystyna Kuczewska-Chudzikiewicz

Premiera 3 IX 2004

 

SCENA POEZJI

KWIATY POLSKIE
Julian Tuwim
Wybór tekstów i reżyseria Maria Ulicka

Premiera 21 X 2004

TEATR PRZY STOLIKU

PĘTLA
Marek Hłasko

Reżyseria Edward Żentara
Premiera 6 I 2005

 

SCENA POEZJI

KRAJ LAT DZIECINNYCH
fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Scenariusz i reżyseria Maria Ulicka
Przy pianinie Maria Dąbrowska

Premiera 24 II 2005

 

TEATR PRZY STOLIKU
KONRAD WALLENROD

Adam Mickiewicz
Scenariusz i reżyseria Maria Ulicka
Premiera 19 V 2005

 

SCENA POEZJI

RŻYSKO
Jarosław Iwaszkiewicz

Monodram w wykonaniu Jerzego Bokieja w ramach III Biesiady Artystycznej w Policku
Reżyseria i opracowanie muzyczne:
Stanisław Otto-Miedziewski

Premiera 2 IX 2005

 

TEATR PRZY STOLIKU

KRZĄTACTWO
Jolanta Brach-Czajna
Reżyseria i opracowanie muzyczne
Krystyna Kuczewska-Chudzikiewicz

Premiera 22 IX 2005

 

TEATR PRZY STOLIKU
KONTRAKT
Sławomir Mrożek
Reżyseria Maria Ulicka
Premiera 9 III 2006

 

TEATR PRZY STOLIKU
OSTATNIA NOC SOKRATESA

Stefan Canew
Scenariusz i reżyseria Stefania Tomaszewska

Premiera 18 V 2006

 

SCENA TEATRALNA

PLAY
Samuel Beckett

Reżyseria Janusz Pławczyk

Premiera 6 VII 2006

 

SCENA POEZJI

ORFEUSZ I EURYDYKA
Czesław Miłosz

Monodram w wykonaniu Jerzego Bokieja w ramach IV Biesiady Artystycznej w Policku
Reżyseria Stanisław Miedziewski

Premiera 1 IX 2006

 

SCENA POEZJI

POEZJA I PROZA
Cyprian Kamil Norwid
Reżyseria i wykonanie Jerzy Litwin

Premiera 23 XI 2006

SCENA POEZJI i SCENA MUZYCZNA
Wieczór dramatu i poezji w języku angielskim
z muzyką Dymitra Szostakowicza
Współorganizator: The English School of Koszalin

Premiera 17 III 2007

 

SCENA POEZJI
SZUKAM CZŁOWIEKA...
Wieczór z poezją żydowską
Wybór tekstów i reżyseria Maria Ulicka

Premiera 22 III 2007

 

SCENA POEZJI

WESELE
Stanisław Wyspiański

Monodram w wykonaniu Jerzego Bokieja w ramach V Biesiady Artystycznej w Policku
Reżyseria Stanisław Miedziewski

Scenografia Zbigniew Maciej Cygler
Prem. 31 VIII 2007

 

TEATR PRZY STOLIKU

DOBRZE
Tomasz Mann

Reżyseria Stefania Tomaszewska
Premiera 20 IX 2007

 

SCENA POEZJI
WIELCY I ŚMIERĆ

Wieczór Norwidowski
Scenariusz i reżyseria Maria Ulicka
Premiera 6 XII 2007

 

SCENA POEZJI

ZWIERZĘTA I LUDZIE
Satyryczne widowisko poetyckie wg „Albumu zwierzyny...” Ryszarda Ulickiego i bajek Ignacego Krasickiego
Scenariusz i reżyseria Maria Ulicka
Premiera 6 III 2008

 

SCENA TEATRALNA

RASKOLNIKOW
wg „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego
Scenariusz i reżyseria Edward Żentara
Premiera 3 IV 2008

 

SCENA TEATRALNA

MOSKWA-PIETUSZKI
Wieniedikt Jerofiejew

Monodram w wykonaniu Jerzego Bokieja
Reżyseria Stanisław Miedziewski

Scenografia Zbigniew Maciej Cygler
Premiera 25 IX 2008

 

SCENA TEATRALNA

RZECZ O SŁOWIE I PIĘKNIE
Wieczór Poezji i Prozy Cypriana Kamila Norwida
Scenariusz i reżyseria Maria Ulicka

Opracowanie muz. Rafał Kowalewski
Premiera 11 XII 2008

 

SCENA POEZJI

WIELKI TESTAMENT

François Villon
Scenariusz i reżyseria Maria Ulicka

Opracowanie muz. Rafał Kowalewski
Premiera 19 III 2009

 

SCENA POEZJI
BAL W OPERZE

Julian Tuwim
Scenariusz i reżyseria Maria Ulicka

Opracowanie muz. Rafał Kowalewski

Premiera 28 V 2009

 

SCENA POEZJI

SŁOWACKI

Wieczór Twórczości Juliusza Słowackiego inspirowany autorskim scenariuszem „Godziny myśli” Henryki Rodkiewicz z 1959 roku

Reżyseria: Marek Kołowski

Muzyka: Maria Dąbrowska

Premiera 6 X 2009

 

SCENA TEATRALNA

ZDRÓWKO PANA DYREKTORA

Ryszard Ulicki
Reżyseria: Maria Ulicka
Premiera 26 XI 2009

 

SCENA TEATRALNA

RZECZ O WOLNOŚCI SŁOWA
Wieczór poezji i prozy Cypriana Kamila Norwida
Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka

Opracowanie muzyczne i akompaniament: Rafał Kowalewski

Premiera 10 XII 2009

 

SCENA TEATRALNA

SEKRET ŻYDOWSKIEGO SZCZĘŚCIA

Anatolij Krym
Przekład: Marek Wawrzkiewicz 
Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka
Premiera 11 III 2010 

 

SCENA POEZJI

„MRAU-AU -AU. RZECZ O KOCIE I ...”
wg tomu wierszy Tomasza Majerana „Kot. Podręcznik użytkownika” i Franciszka Klimka „Mruczę, więc jestem”
Scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne:

Krystyna Kuczewska-Chudzikiewicz

Premiera 25 III 2010

 

SCENA POEZJI

PŁONĘ I KRZYCZĘ

Monodram oparty na twórczości Władysława Broniewskiego w wykonaniu Jerzego Litwina
Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka

Premiera 24 VI 2010

 

SCENA TEATRALNA

WIELCY W TWÓRCZOŚCI NORWIDA
Wieczór poezji i prozy Cypriana Kamila Norwida.
Scenariusz i reżyseria Maria Ulicka

Premiera 9 XII 2010

 

SCENA POEZJI

GDY TRZCINA ZACZYNA PŁOWIEĆ…

Konstanty Ildefons Gałczyński
Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka

Opracowanie muzyczne i akompaniament Maria Dąbrowska

Premiera 10 II 2011

 

SCENA POEZJI

MIŁOSZ
Spektakl poetycki oparty na twórczości Czesława Miłosza
Scenariusz i reżyseria: Marek Kołowski

Opracowanie tekstów na chór Maria Dąbrowska
Premiera 24 III 2011

 

SCENA POEZJI

I CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE
Spektakl poetycki oparty na twórczości polskich romantyków 
i neoromantyków
Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka
Opracowanie muzyczne: Wincenty Stachowski

Premiera 29 IX 2011

 

SCENA TEATRALNA

MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST

Dorota Masłowska
Scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne:

Krystyna Kuczewska-Chudzikiewicz
Premiera 24 XI 2011

 

SCENA POEZJI

PÓŹNE POPOŁUDNIE 
Wieczór poezji Marka Wawrzkiewicza
Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka
Opracowanie muzyczne: Wincenty Stachowski

Premiera 1 III 2012

 

SCENA TEATRALNA

TRAKTAT O ŁUSKANIU FASOLI

Wiesław Myśliwski
Scenariusz i reżyseria: Marek Kołowski
Monodram w wykonaniu Jerzego Litwina

Premiera 29 III 2012

 

SCENA TEATRALNA

I GOŁĄB, I ŻMIJA, I PIOŁUN I MIÓD…
Scenariusz z wykorzystaniem utworów Wisławy Szymborskiej, Gabrieli Zapolskiej, Agnieszki Osieckiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Jonasza Kofty Juliana Tuwima, Sofoklesa i Ryszarda Ulickiego oraz reżyseria Maria Ulicka
Monodram w wykonaniu Bożeny Kaczmarek
Opracowanie muzyczne: Wincenty Stachowski

Premiera 29 XI 2012

 

SCENA TEATRALNA

CZAS WIELKIEJ PRÓBY
Wieczór poświęcony m. in. wspomnieniom Gracjana Bojara-Fijałkowskiego zawartym w książce „Powrót z tamtego brzegu”

(z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza).
Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka
Premiera 20 XII 2012

 

SCENA TEATRALNA

MIASTO

według „Lekkiej przesady” i innych utworów Adama Zagajewskiego

Scenariusz i reżyseria: Marek Kołowski

Premiera 21 III 2013

 

SCENA POEZJI

CICER CUM CAULE CZYLI GROCH Z KAPUSTĄ
Spektakl poetycki oparty na twórczości Juliana Tuwima
Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka
Opracowanie muzyczne: Wincenty Stachowski
Premiera 5.XII 2013

 

TEATR PRZY STOLIKU

CZYTAMY ŻEROMSKIEGO
Przygotowanie: Maria Ulicka
Premiera 20 II 2014

 

SCENA TEATRALNA

AKTORKI

na motywach sztuki Artura Grabowskiego
Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Rotnicki
Premiera 10 IV 2014

 

SCENA POEZJI

COLLAGE Z HERBERTA
Zbigniew Herbert
Scenariusz i reżyseria: Marzena Wysmyk
Spektakl Dialogowej Sceny Młodych

Premiera 15 V 2014

 

SCENA POEZJI

ALCHEMIA SŁOWA

Wieczór poetycki z okazji jubileuszu 55-lecia „Dialogu”

Przygotowanie: Maria Ulicka

Premiera 27 X 2014

 

SCENA POEZJI

JAK PIĘKNIE BY MOGŁO BYĆ…

Spektakl poetycki oparty na twórczości Jonasza Kofty

Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka

Premiera 26 II 2015

 

SCENA POEZJI

I CIĄGLE JESZCZE PŁYNĄ CIEMNAWKI

Spektakl na podstawie poematu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

pt. „Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu”

Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka

Prem. 23 IV 2015

 

SCENA POEZJI

WIERSZE JULII HARTWIG

Z cyklu: „Czytamy poezję”

Przygotowanie: Stefania Tomaszewska

Premiera 28 V 2015

 

SCENA TEATRALNA

SIÓDEMKA

Fragmenty książki Ziemowita Szczerka

Przygotowanie: Krystyna Kuczewska-Chudzikiewicz

Premiera 18 VI 2015

 

SCENA POEZJI

ZADUSZKI

Spektakl poetycki oparty na tekstach

Emilii Szczepańskiej, Henryki Rodkiewicz i Mirosława Zalewskiego

Przygotowanie spektaklu: Stefania Tomaszewska

Oprawa muzyczna: Krystyna Kuczewska-Chudzikiewicz

Premiera 5 XI 2015

 

TEATR PRZY STOLIKU

OPIS OBYCZAJÓW

według Mikołaja Reja

Wybór tekstów: Maria Ulicka i Marzena Wysmyk

Przygotowanie spektaklu: Marzena Wysmyk

Premiera 26 XI 2015

 

SCENA TEATRALNA

RZADKO NA MOICH WARGACH… Dialogi o ojczyźnie

według m. in. Jana Kasprowicza, Jonasza Kofty, Ignacego Krasickiego, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Ryszarda Ulickiego

i Kazimierza Wierzyńskiego

Scenariusz i reżyseria: Maria Ulicka

Premiera 17 III 2016

 

SCENA TEATRALNA

KTO SIĘ NIE SCHOWA, TEN...

na motywach „Dziennika Anny Frank”

Reżyseria: Marzena Wysmyk

Monodram w wykonaniu Kingi Wójtów

Spektakl Dialogowej Sceny Młodych

Premiera 14 IV 2016

 

SCENA POEZJI

BEZPOWROTNY JAK OBŁOKI

Spektakl poetycki oparty na twórczości Stanisława Barańczaka, Tadeusza Dąbrowskiego, Stanisława Grochowiaka, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Tomasza Majerana. Czesława Miłosza, Juliana Przybosia, Wisławy Szymborskiej. Marcina Świetlickiego

Scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne:

Krystyna Kuczewska-Chudzikiewicz

Premiera 27 IV 2017

 

SCENA TEATRALNA

MAGIA SŁOWA

Spektakl oparty na twórczości m. in. Jerzego Broszkiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Jarosława Iwaszkiewicza, Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Władysława Sebyły i Juliana Tuwima

Reżyseria: Marzena Ercolani

Wybór tekstów: Jerzy Bokiej, Jerzy Litwin

Ilustracja muzyczna: Krystian Mydłowski

Premiera 26 IV 2018

 

SCENA TEATRALNA
EWA LIPSKA – WIECZÓR POEZJI I PROZY POETYCKIEJ

Wybór tekstów i przygotowanie: Stefania Tomaszewska
Ilustracja muzyczna: Waldemar Miszczor

Premiera 17 V 2018

 

SCENA TEATRALNA
LISTOPADOWY WIECZÓR WSPOMNIEŃ

Wspomnienia o Wacławie Dąbrowskim, Jerzym Dominie, Krystynie Kuczewskiej-Chudzikiewicz oraz o Marii i Ryszardzie Ulickich

Przygotowanie i prowadzenie: Stefania Tomaszewska

Dokumentacja wizualna: Jerzy Małkiewicz

Premiera 15 XI 2018

 

SCENA TEATRALNA
„RODOWÓD”

wg„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Spektakl z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Wybór tekstów i reżyseria: Mirosław Krom

Ilustracja muzyczna: Maria Dąbrowska, Janusz Kowalkowski,

Waldemar Miszczor

Premiera 29 XI 2018

 

SCENA TEATRALNA

SIOSTRY

Reżyseria: Marzena Ercolani

Śpiew: Marta Strzelecka

Scenariusz powstał na podstawie rozmów aktorki i reżyserki

Monodram w wykonaniu Bożeny Kaczmarek

Premiera 7 III 2019

 

SCENA TEATRALNA

KOBIETY HOLLYWOOD

na podstawie powieści „Papierowe zamki” Pauli Jacobs

Scenariusz i reżyseria: Mirosław Krom

Oprawa muzyczna: Maria Renia Dąbrowska, Waldemar Miszczor

Scenografia: Krzysztof Rećko-Rapsa, Mirosław Krom

Przy pianinie: Maria Renia Dąbrowska

Premiera 4 IV 2019

SCENA TEATRALNA
Z KSIĘŻYCEM POD RAMIĘ
Scenariusz wg poezji Jana Kuriaty – Margaryta Kulesza – Lewicka
Reżyseria: Margaryta Kulasza - Lewicka
25.04.2019

WYSTAWY
NOC MUZEÓW – pierwszy raz w Dialogu
Otwarcie wystawy „ KOSZALIŃSKA HISTORIA W DYBY ZAKUTA”
Spektakl „Moskwa Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa w wykonaniu Jerzego Bokieja
18.05.2019


SPOTKANIA Z PISARZEM
Violetta Ozminkowski Daukszewicz
06.06.2019


SPOTKANIE Z PISARZEM
Magda Omilianowicz – koszalińska dziennikarka i pisarka
12.09.2019

SCENA MUZYCZNA
45 lat pracy Elżbiety Okupskiej – spektakl muzyczny
19.09.2019


KOSZALIŃSKIE OGÓLNOPOLSKIE DNI MONODRAMU
STRZAŁA PÓŁNOCY
04.-06.10.2019


SPOTKANIE Z PISARZEM
Wojciech Zimiński
17.10.2019


TURNIEJ RECYTATORSKI IM.C.K.NORWIDA
38 uczestników + występ Krzysztofa Wojciechowskiego z Teatru Muzycznego w Gdyni
28.10.2019


ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW 60 – LECIA TEATRU PROPOZYCJI DIALOG
POD PATRONATEM JOANNY SZCZEPKOWSKIEJ
UROCZYSTE SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
OTWARCIE MUZEUM DIALOGU
SPEKTAKL MUZYCZNY w wykonaniu Lecha Dyblika
Wręczenie nagród
07.11.2019


SCENA TEATRALNA
Spektakl „ Dialog barwami pisany” scenariusz Walentyna Trybocka rezyseria Mirosław Krom
12.12.2019


SCENA TEATRALNA
„By przytulic się do nieba”

scenariusz i reżyseria Margaryta Kulesza-Lewicka
14.12.2019

bottom of page